Névjegy

GINOP-5.3.4-16-2016-00022 – „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a nagykereskedelmi ágazatban”

 Konzorciumi partnerek:

A négy, konzorciumot alkotó szervezet, jelentős rálátással bír a jelen projekthez kapcsolódó problémakörre.

A konzorcium összetétele és azok tagszervezeteinek jellege biztosítja emellett, hogy a nagykereskedelmi ágazat megfelelő súllyal képviselve legyen a projekt megvalósítása során. A pályázók, a projekt által érintett konvergencia-régiókban (Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl) releváns ismeretekkel rendelkeznek a helyi ágazati szereplőket foglalkoztató kérdéseket illetően.

 A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása. A támogatási kérelemmel érintett szereplőkkel (munkaadókkal, munkavállalókkal, érdekképviseleti szervezetekkel, munkavédelmi szakemberekkel) folytatott előzetes egyeztetések alapján a projekt fókuszában elsősorban a prevenció szerepel. 

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége /ÁFEOSZ-COOP Szövetség/

Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége – az ÁFEOSZ-COOP Szövetség 1990-ben – a SZÖVOSZ jogutódjaként – alakult meg. A Szövetség alapvető célja – munkaadói érdekképviseletként – a kizárólagosan magyar tulajdonban álló szövetkezeti alapú kereskedelmi lánchoz, a COOP Csoporthoz tartozó több mint 1000 vállalkozás érdekképviselete. A Szövetség nem törekedik nyereségre, nonprofit jelleggel működik, tevőlegesen részt vett a Coop-csoport és a Coop üzletlánc megszervezésében. Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség együtt él a Coop hálózat tagjaival, ismeri a napi aktuális problémáikat, szakmai munkája révén éles rálátással rendelkezik a nagykereskedelmi ágazat aktuális helyzetére. Tagjaival interaktív kapcsolatban dolgozik telefonon, faxon, e-mailben megkereshetik szakértőiket a tagszervezetek kérdéseikkel, problémáikkal. Mindezek miatt a felé intézett kérdésekre specifikus választ tud nyújtani. Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a kormány által elismert szociális partner, s mint ilyen, felelősséggel tartozik a magyar gazdaság versenyképességének növeléséért, melyet a hatékony, vállalkozásbarát szabályozás, valamint a modern szakképzés megteremtése által lehet elérni. Mint országos szervezet, szolgáltatásokat nyújt, melyek hozzájárulnak a tagok versenyképességének javításához, a munkaerőpiac fejlődéséhez. Ezek körébe tartozik az adózási, számviteli, pénzügyi, tárasági és szövetkezeti jogi, munkajogi, pályázati tanácsadás, a közösségfejlesztéshez történő segítségnyújtás.

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete /KASZ/

A KASZ jogelődje, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakegylete 1900. november 4-én alakult. Mai formájában, mint Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 1993-ban jött létre, 5 szakszervezet egyesülésével, a rendszerváltás után hazánkban elsőként. Napjainkban a KASZ erős, modern, dinamikus és a kereskedelemben az egyedüli reprezentatív szakszervezet, melynek közel 14.000 tagja van. Országosan és a munkahelyeken folyamatos kapcsolatot tart fenn a kereskedelmi társaságok, szövetkezetek, és takarékszövetkezetek szövetségeivel, a munkáltatók vezetőivel. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete legfontosabb céljait az Alapszabályában rögzíti. Legalapvetőbb célkitűzéseik, melyeket tagjaik jogos igényeit figyelembe véve alakítottak ki:

– a foglalkoztatás biztonsága,

– a munkahelyek megőrzése,

– a munkaviszonyra és a szabad szervezkedési jogra vonatkozó törvények, szabályok betartatása,

– a megélhetést biztosító bérek kiharcolása,

– ágazati és munkahelyi kollektív szerződések megkötése

– a dolgozók kiszolgáltatottságának csökkentése

– a szociális juttatások kiharcolása, illetve védelme,

– a jó munkahelyi közérzet megteremtése, a dolgozókkal való emberibb bánásmód elérése.

A KASZ valamennyi tudomására jutott ügyben következetesen és kitartóan képviseli a munkahelyen dolgozó tagjai és az eredmények által az egész kollektíva érdekeit. Emellett aktívan részt vesz a vitás ügyek kezelésében, s akár a bíróság előtti rendezésében is. A kollektív érdekvédelem legfontosabb eszköze az ágazati és a munkahelyi kollektív szerződés megkötése, folyamatos karbantartása és színvonalának javítása. Emellett nagy gondot kell fordítani a szerződésekben foglaltak betartásának ellenőrzésére. További lényeges feladat az évenkénti bérmegállapodás megkötése a munkáltatók és a szakszervezet között. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete mindent megtesz azért, hogy bevételeiből az érdekvédelem mellett minél több hagyományos és új szolgáltatást is nyújtson tagjainak.

Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete /KDFSZ/

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetét a Tesco áruházakban dolgozó munkavállalók hozták létre 2008. augusztus 15-én. Megalakulása során fontosnak tartotta, hogy alulról szerveződjön, és valós alapokon képviselje az értékteremtő munkavállalók érdekeit. A szakszervezet, ahogy a nevében is szerepel független, elveit és célkitűzéseit nem ideológiák határozzák meg, hanem a munkavállalók valós igényeinek képviselete. Mint ágazati szakszervezet, minden munkavállaló képviseletére törekszik, függetlenül a munkavállalók szakmai képzettségétől és a munkaszervezetben elfoglalt pozíciójuktól. Kiemelt figyelmet szentel a nők és a fiatal munkavállalók helyzetére.

A KDFSZ csatlakozott és felvételt nyert a Munkástanácsok Országos Szövetségébe s így erősíti szerepét a munkavállalók érdekében. Céljuk, egy modern európai alapú szakszervezet megvalósítása, ami valósan képviseli a munkavállalók jogait. A szakszervezet fontosnak tartja erősíteni az emberi szolidaritást és törekszik arra, hogy biztosítsa az emberi méltóság megőrzését a piaci versenykörnyezetben.

Feladatának tekinti a munkaadó és munkavállaló közötti ésszerű tárgyalások lebonyolítását. Fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmét a vállalat vezetőinek az értékteremtő munkavállalók hasznos létére, mert a vállalat eredményes működése csak az általuk végzett munka letéteménye. A folyamatos verseny kockázatokkal jár, ezért biztosítani kell az egyenlőség megteremtésének lehetőségét, amit egy erős alapokon álló jól szervezett tömörülés tud biztosítani minden munkavállaló részére. Az értékteremtő munkavállalók és vezetőik felé jelent új kapcsolódási pontot. Célja a munkavállalók gondjaira és aggodalmaira megnyugtató válasz kidolgozása. A szakszervezet megvalósítható, valós programokat tűzött ki zászlajára. Törekszik arra, hogy programja és célkitűzései egy széleskörű társadalmi összefogás és nyilvánosság mellett érvényesüljenek. Ennek érdekében keresi a kapcsolatot társszervezetetekkel, hogy a munkavállalók jogait minél hatékonyabban tudja képviselni, a legszélesebb társadalmi körökben.  A szakszervezet létezése minden ember számára egy alkotmányos eszköz, amit a modern kori társadalomban arra lehet használni, hogy a munkavállaló kinyilvánítsa véleményét a munkaadó felé. Ez nem kiváltság, hanem lehetőség a jogállamban.

Ez a szervezet híd és élő kapocs a vezetők és a beosztottak között, mert egységesen képviseli a munkavállalók jogait. Mindent megtesz annak érdekében, hogy minden ember élni tudjon a jogával és ne érezzen hátrányt munkáltatójával szemben továbbá megtesz mindent annak érdekében, hogy rend és igazságosság legyen. Szeretnék, ha a munkavállalók félelme eloszlana, mert azon dolgoznak, hogy egy európai szintű új munkakultúra lépjen életbe.

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége /MGYOSZ/

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége munkaadói szervezet a magyar versenyszféra szereplőinek érdekeit hivatott képviselni hazai és nemzetközi szintéren egyaránt.  Ennek jegyében vesz részt elkötelezetten a legfőbb hazai konzultációs fórumok, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács és a Nemzeti ILO Tanács szakértői munkájában.  A nemzetközi szintű érdekképviseletet az MGYOSZ elsősorban a brüsszeli székhelyű Businesseurope-, a genfi székhelyű Nemzetközi Munkaadói Szövetség- (IOE), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a párizsi székhelyű BIAC- (az OECD mellett működő gazdasági tanácsadói testület) beli tagságán keresztül látja el. Aktív bilaterális kapcsolatot ápol az európai és az Európán kívüli partnerszövetségeivel (pl.: osztrák, német, olasz, spanyol, francia, norvég, svéd, dán, finn, cseh, lengyel, szlovák, szlovén, horvát, bolgár, japán, kínai, indiai, izraeli, stb. szövetségek).

Tagságát alapszabályának megfelelően a közvetlen tagsággal rendelkező vállalkozások, illetve szakmai szövetségek és regionális, megyei szervezetek és azok tagvállalatai alkotják, melyek révén az MGYOSZ az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatás valamennyi területéről több ezer vállalkozást képvisel, amelyek több mint 1,2 millió munkavállalót foglalkoztatnak.

Elkötelezetten és folyamatosan képviseli a munkaadókat és védi érdekeiket a következő területeken:

– versenyképességet és fejlődést biztosító gazdaságpolitika;

– nemzetközi kapcsolatok;

– jogstabilitás, törvény- és rendeletalkotás;

– kiszámítható adó- és fiskális politika;

– kutatás, innováció, oktatás;

– államigazgatás;

– szociális és munkaügyek

A mindenkori kormányzat, a parlament és a szakszervezetek felé szisztematikus egyeztetésekkel közvetíti, érvényesíti a munkaadók érdekeit. Szakmai és protokoll jellegű eseményeket szervez a gazdasági, politikai élet legfontosabb képviselőivel. Tudatos és professzionális kommunikációval erősíti a munkaadók imázsát, értékrendjét ismertté teszi a civil társadalom számára és érvényesíti a gazdasági, politikai és a tudományos, kulturális élet, valamint a közigazgatás szereplői felé.